Correu electrònic

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Correu electrònic:    (tic) Eina CAU-TIC


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Correu electrònic
 Què oferim?

Facilitem la comunicació via correu electrònic oferint a tots els membres de la comunitat una bústia de correu electrònic amb una adreça de correu associada a la que s'accedeix utilitzant el compte d'usuari UdL.

També facilitem la comunicació institucional oferint bústia i/o adreça de correu a òrgans de govern unipersonals, col·legiats, unitats administratives, centres, departaments i altres òrgans. Les adreces de correu associades a una única bústia s'anomenen àlies.

Dissenyem, implementem, operem i mantenim les infraestructures i eines TIC que suporten aquests serveis, amb les mesures de seguretat adequades i amb un primer nivell de filtratge de correu brossa.

 Què en pots esperar?

En general:

 • Disposar d'una bústia i d'una adreça de correu electrònic per a poder rebre i enviar correus electrònics a qualsevol adreça d'internet.
 • Disposar d'una plana web per accedir al servei utilitzant únicament un navegador.
 • Configurar el reenviament de tot el correu electrònic rebut a la bústia a una adreça de correu alternativa.
 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquest servei.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquest servei.

Si ets estudiant:

 • La bústia tindrà una mida de 40Mb i l'adreça serà del tipus abc@alumnes.udl.cat, essent "abc" les inicials del nom, el primer i el segon cognom.

Si ets PDI o PAS:

 • La bústia tindrà una mida de 4Gb i l'adreça serà del tipus nom.cognom@udl.cat
 • Disposaràs al lloc de treball TIC corporatiu d'una eina d'escriptori per a accedir a aquest servei.
 Què pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús del servei i les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Suport tècnic en l'ús del servei i les eines.
 3. Ampliació de quota de la bústia de correu.
 4. Canvi en l'adreça de correu d'òrgan o unitat.
 5. Creació d'adreces de correu addicionals associades a una mateixa bústia (àlies).
 6. Recuperació d'una còpia de seguretat de la bústia de correu.
 Autoritzacions requerides

Qualsevol usuari pot comunicar incidències i sol·licitar suport en l'ús del servei.

El PAS i PDI pot sol·licitar l'ampliació de la bústia de correu, justificant la necessitat. L'ampliació estarà condicionada a la disponibilitat d'espai.

Les persones que ostenten òrgans unipersonals i les direccions d'òrgans col·legiats i unitats administratives poden sol·licitar canvis en les adreces de correu associades o àlies.

El PAS, PDI i els òrgans i direccions poden sol·licitar la recuperació d'una còpia de seguretat de la bústia de correu, sempre que no superi el 7 dies d'antiguitat i es disposi de recursos per a donar resposta.

 Accés al servei

Estudiants:

 • Amb un navegador web utilitzant l'adreça https://alumnes.udl.cat/correu
 • Configurant una eina d'escriptori segons les instruccions que es poden trobar a l'apartat d'ajuda.

Resta d'usuaris:

 • Mitjançant una eina d'escriptori configurada al lloc de treball (actualment Thunderbird).
 • Mitjançant navegador web a l'adreça https://correu.udl.cat